Obręby ochronne

ROZPORZĄDZENIE NR 10/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 22 grudnia 1999r.

w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na rzece Odrze, Odrze Zachodniej, Odrze Wschodniej, Regalicy i kanałach Międzyodrza. 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 i art. 15 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750) zarządza się co następuje: 
§ 1 
Ustanawia się obręby ochronne na rzece Odrze, Odrze Zacodniej, Odrze Wschodniej, Regalicy i kanałach Międzyodrza w obwodach rybackich, w miejscach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2 
1. W obrębach ochronnych, w okresie od 1 stycznia do 15 maja każdego roku, zabrania się połowu ryb oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiorników i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk.

2. Za naruszenie zakazów wymienionych w ust. 1, stosowane będą grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności - zgodnie z art. 27a powołanej na wstępie ustawy. 
§ 3 
Traci moc zarządzenie nr 12/88 Wojewody Szczecińskiego z dnia 19 marca 1988 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na rzece Odrze, Odrze Zachodniej, Regalicy i kanałach Międzyodrza ( Dz.Urz. Woj. Szczec. z 1989 r. Nr4, poz. 38). 
§ 4 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Władysław Lisewski 

Pokaż opis obrębów ochronnych 

Pokaż mapę Powiatu Gryfińskiego