Okresy ochronne


  § 7. 1. Niedozwolony jest połów ryb i raków w okresach ochronnych, z zastrzeżeniem ust. 2, ustanowionych dla:

1)  brzany (Barbus barhus L.) — od dnia I stycznia do dnia 30 czerwca;

2)  brzany karpackiej (Garbus cyclolepis Heckel)— od dnia 15 marca do dnia 15 lipca;

3)  certy (Vimba vimba L.):

 1. w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia — od dnia 1 września do dnia 30 listopada,
 2. w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach — od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

4)  głowacicy (Hucho hucho L.), lipienia (Thymallus thymallus L.) — od dnia 1 marca do dnia 31 maja:

4a)8) jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus Mitchilh — od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

------------------------------------------------------
6)  W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
7)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
8) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. poz. 780), które weszło w tycie z dniem 3 lipca 2009 r.

 

  5)    łososia (Salmo salar L.):

 1. w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku — od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; w po­zostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,
 2. na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia — od dnia 1 grudnia do końca lutego; w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele.
 3. w pozostałych rzekach — od dnia 1 października do dnia 31 grudnia;

  6)  miętusa (Lota lwa L.) — z wyjątkiem rzeki Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi — od dnia  1 grudnia do końca lutego:

  7)  pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.):

 1. w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach — od dnia 1 września do dnia 31 stycznia,
 2. w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach — od dnia 1 września do dnia 31 stycznia.
 3. w pozostałych wodach — od dnia 1 września do dnia 31 grudnia;

  8)  siei (Coregonus lavaretus L.) i sielawy (Coregonus albula L.) — od dnia 15 października do dnia 31 grudnia;

  9)  sandacza (Stizostedion luicioperca L.) — od dnia 1 marca do dnia 31 maja;

10)  sapy (Abrarnis sapa Pallas) — od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja:

11)9' suma (Silurus glanis L.) — od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;

12)9) szczupaka (Esox lucius L.) — od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;

13)  świnki (Chondrostoma nasus L.) — od dnia l stycznia do dnia 15 maja;

14)  troci (Salmo trutta m. trutta L.):

 1. w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku — od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; w po­zostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,
 2. na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia — od dnia I grudnia do końca lutego: w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,
 3. w pozostałych rzekach — od dnia 1 października do dnia 31 grudnia;

15)  troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L.) — od dnia 1 września do dnia 31 stycznia;

15a)10  węgorza (Anguilla anguilla L.) — od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;

16)  raka szlachetnego (Astacus astacus Esch.) i raka błotnego (Pontastacus leptodactylus Esch.)— od dnia 15 października do dnia 15 marca dla samców i od dnia 15 października do dnia 31 lipca dla samic.

2.11) Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków, z wyjątkiem gatun­ków, o których mowa w ust. 1 pkt 4a i 15a, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.