ROZPORZĄDZENIE NR 7/2006
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

         Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ustanawia się obwody rybackie w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz określa się ich nazwy, numery i granice.
2.Wykaz obwodów rybackich, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§2. Granice obwodów rybackich wymienionych w załączniku do rozporządzenia stanowią linie brzegowe wód wchodzących w skład obwodów, a w przypadku gdy granica przebiega przez te wody – o ile nie jest to w załączniku opisane inaczej – granicę stanowi:

1) w ujściu wchodzącego w skład obwodu cieku naturalnego albo kanału - linia prosta łącząca odpowiednio punkty styku brzegów cieku naturalnego albo kanału z brzegami wód stanowiących to ujście;
2) w miejscu przecięcia się wód wchodzących w skład obwodu z morskimi wodami wewnętrznymi albo wodami morza terytorialnego - granica między śródlądowymi wodami powierzchniowymi, a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

§3. Traci moc rozporządzenie Nr 2/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 35, poz. 600, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 68, poz. 1290, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 741).
§
4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

§5. Rozporządzenia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 


 

Załącznik do rozporządzenia Nr 7/2006
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wykaz obwodów rybackich w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

 

I.1.3.   Obwód rybacki rzeki Odra – nr 3    

Obwód rybacki obejmuje wody:

1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym:
a) w górnym biegu - linią prostą prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra przechodzącą przez punkt położony na zbiegu prawego brzegu rzeki Myśla z prawym brzegiem rzeki Odra,
b) w dolnym biegu - osią jazu w miejscowości Widuchowa, leżącym w 704,1 km rzeki Odra Zachodnia;

2) kanału pod Czelinem, kanału pod Starym Błeszynem, kanału na południe od miejscowości Siekierki, kanałów i starorzeczy na południe od miejscowości Stary Kostrzynek oraz Stara Rudnica mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami rzeki Odra, kanału w miejscowości Piaski, kanału w miejscowości Krajnik Dolny, Kanału Rynica – Ognica (Dopływ z Rynicy), starorzeczy na północ od miejscowości Ognica mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami rzeki Odra;

3) Kanału Cedyńskiego wraz z wodami Kanałów: Bielińskiego i Osinowskiego;

4) rzeki Słubia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego w Starych Łysogórkach do jej ujścia do rzeki Odra;

5) rzeki Rurzyca na odcinku od linii prostopadłej do brzegów w 2,4 km biegu rzeki do jej ujścia do rzeki Odra;

 

I.1.4.   Obwód rybacki rzeki Odra – nr 4   

Obwód rybacki obejmuje wody:

1) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od osi jazu w miejscowości Widuchowa, leżącym w 704,1 km rzeki Odra do osi podłużnej mostu drogowego leżącego w 25,4 km rzeki Odra Zachodnia, w ciągu autostrady Szczecin – Kołbaskowo;

2) rzeki Odra Wschodnia od jej początku, w miejscu rozdzielenia się rzeki Odra na rzeki Odra Wschodnia i Odra Zachodnia do osi podłużnej mostu drogowego leżącego w 728 km rzeki Odra, w ciągu autostrady Szczecin – Kołbaskowo;

3) rzeki Tywa na odcinku od jej ujścia do rzeki Odra do osi podłużnej mostu drogowego Gryfino – Chojna, wraz z kanałem zimnym i ciepłym Elektrociepłowni „Dolna Odra”;

4) kanałów położonych między odcinkami rzek Odra Zachodnia i Odra Wschodnia, wyznaczonymi osią jazu w miejscowości Widuchowa i osią podłużną autostrady Szczecin – Kołbaskowo wraz z Jeziorem Rybackie.